Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě!

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma


Mariánský oltář v korespondenci pana faráře Benáčka

Ve čtyřicátých letech dvacátého století inicioval olešnický farář Leopold Benáček rozsáhlou renovaci interiéru olešnického kostela. Dochovala se obsáhlá korespondence, ze které zde přinášíme úryvky týkající se bočních oltářů. Právě na mariánském bočním oltáři stojí socha Panny Marie, která bude korunována 8. prosince 2014...

15. července 1942: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

..Já mám pouze jedno přání, totiž, aby náš kostel byl opravdu krásný. Bude mnoho kritiků, povolaných i nepovolaných a můj zájem jako faráře, malbu kostela podnikajícího jest, aby kostel byl vymalován tak, by odpovídal uměleckým zásadám a také aby se farníkům malba líbila.

Malba jest pouze první úsek práce. Dále bude třeba plánu na jednotné vyřešení kostelního prostoru, aby vše, oltáře, sochy, obrazy, kazatelna, oltářní mřížka, zpovědnice, lavice atd. bylo jednotně umělecky sladěno. Prosím, abyste vypracoval návrhy. Některé věci, jako oltářní mřížku, kazatelnu a snad vedlejší oltáře mohly by se dát zhotovit již v dohledné době. Nynější velmi vhodnou dobu pro vyzdobení kostela bych nerad propásl!

Těším se, že budu moci aspoň položiti základ k jednotné umělecké výzdobě našeho kostela. Byl bych nesmírně rád, kdyby se mi podařilo uskutečnit plán celý. To je ovšem přání neskromné. Ars longa, vita brevis! Inu, jak Pán Bůh dá!

23. července 1942: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

Co se týká úpravy vnitřku mám v zásadě vše vyřešeno. O bočních oltářích jsem přišel k názoru, že nemají takové ceny, aby se jejich nynější stav respektoval. Nejsou ani formálně, ani v materialu cenné tak že pomýšlím na návrhy oltářů nových, o čemž byc s vámi rád mluvil....

25. července 1942: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

... Oltář P. Marie Lurdské je přilepen na pilíři na rozhraní mezi lodí a presbytářem. Uměleckého na něm není nic. Nejraději bych je odstranil. Ale mariánský oltář musíme mít. Nešlo by to, přeložit jej na nynější oltář Sv. rodiny? ...

Vážený pane architekte, nemějte mi za zlé, že Vás obtěžuji těmito dotazy. Možná se mým nápadům zasmějete. Zařídím se podle Vašeho rozhodnutí...

29. července 1942: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

... Návrhy na boční oltáře jsem vyřešil buďto jen s obrazem, nebo jen se sochou ... Rozhodně bych neradil dáti na oltář Sv. rodiny nějakou sochu, proto že je obraz překrásný; byl jsem se dnes zvlášť na něj podívat u paní Böhmové v museu. Druhé dva obrazy nemám v paměti a nevím, co by se restaurováním získalo - snad by před nimi mohla stát nová umělecká socha v patřičné velikosti (rozhodně ale ne nynější sochy); a to na straně evang. socha Srdce Páně a na straně epišt. socha P. Marie (co možná ne P. M. Lurdské, proto že se tato nedá umělecky příznivě vytvořit).

4. srpna 1942: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

Váš pokyn na odstranění mariánského oltáře je osvobozující slovo! Musíme se však ihned starat o náhradu. Podle Vašeho návrhu bude novým mariánským oltářem boční oltář na straně epištolní. Prosím však aby náš mariánský oltář byl co nejkrásnější. Račte rozhodnout, příjde-li na něj obraz nebo socha. Totéž pro boční oltář B. Srdce Páně. Na těchto dvou bočních oltářích jsou obrazy sv. Konráda a sv. Berty. Nejsou tak cenné, že by tam musely znova přijít. Musíme hledat umělce Bohem nadaného, který by nám vytvořil nové krásné sochy či obrazy. Myslím, že skoro vhodnější by byly sochy, ovšem hodí-li se to do Vašeho pojetí. Také prosím o rozhodnutí, budou-li to sochy, z jakého materiálu mají být. Byl jsem upozorněn na dva sochaře: na Vojtu Suchardu a na Jóžu Kubíčka. Suchardu jistě znáte, pracuje mnoho pro výzdobu chrámů. Kubíček bydlí v Králově Poli, ale nevím, jak by vytvořil náboženské dílo, protože má jen světské náměty. Rád bych, aby oba boční oltáře byly co nejkrásnější, ozdobené uměleckými díly. Na třetím bočním oltáři bude obraz sv. Rodiny...

7. srpna 1942: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

... jsem rád, že souhlasíte s návrhem nynější mariánský oltář zrušit...

Na první dva oltáře bych navrhoval sochy řezané ze dřeva, polychromované a částečně zlacené, pozadí a orámování celku řezbářsky ozdobené s podobným patřičným štafírováním. Pro tyto sochařské práce máme v Brně nejlepšího řezbáře (kterého všude doporučuje Památkový úřad) H. KOTRBU. Jeho bratr F. KOTRBA je prvotřídní štafír (malíř a pozlačovač); provedl za posledních let opravy několika význačných kostelů (Velehrad, Nová Říše n. Mor., v Praze kostel sv. Ignáce, kostel sv. Jakuba, a barokní kostel v Klatovech). Provedení nových oltářů, jak dříve uvedeno, jest možno provézti jen s firmou Bratři Kotrbové Brno-Petrov 5. Umístění soch vedle bočních oltářů se dá velmi dobře vytvořit. Musela by být socha sv. Josefa nová (menší než stará); druhou sochu na tento oltář a vedlejší sochy pro olt. "Srdce Páně" račte určit.

10. srpna 1942: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

... Nemějte mi za zlé, činím-li dotaz ohledně nových soch. Uznávám plně zdatnost firmy bratři Kotrbů pokud jde o řezbářské práce. U sochy však jde v první řadě o myšlenku, pak teprve o její provedení. Kde vezmeme modely, podle nichž by zmíněná firma sochy zhotovila? Rád bych, abychom měli skutečná umělecká díla myšlenkou i provedením, ne věci řemeslné ...

12. srpna 1942: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

... Vaše námitka ohledně nových oltářů, že je chcete mít co nejkrásnější a zkutečná umělecká díla, se týká v první řadě mne samého. Navrhnu je dle mojích nejlepších znalostí a zkušeností v rámci čistě výtvarných zásad, k Vaší spokojenosti. Za provedení těchto návrhů jsem však zodpovědný já a nebylo by v zájmu dobré věci, kdyby se mi v tomto ohledu nevěnovala důvěra, nejmenoval bych nikdy někoho jako svého spolupracovníka, kdo by moje dílo neuměleckým a neodborným provedením znehodnotil.

Jakmile budu mít návrhy npvých oltářů v zásadě vyřešeny ( 1 : 100 a 1 : 50 ), pošlu Vám je ku schválení - pak bych teprve pořídil výkresy 1 : 20 pro získání nabídek celkového nákladu a mohly by se pak práce zadat.

15. srpna 1942:  Frant. Charvát -> p. farář Benáček

Dnes jsem obdržel od důstojného farního úřadu z Prahy-Bubenče postoupený Váš přípis ze dne 9.t.m. k přímému vyřízení, kde ráčíte žádati fotografii sochy P. Marie, kterou jsem sám s oltářem pro tamní chrám dodával.

Přikládám fotografii jmenované sochy a několik jiných, celkem šest kusů k lask. shlédnutí mé práce.

Sochu jsem dodal v roce 1939, jest 160 cm vys. a činila K 10.000, dnes by stála 20.000, což ani neodpovídá dnešním cenám.

Jsem však zaměstnán až do jara příštího roku, takže v případě laskavé objednávky mohl bych Vám posloužiti mnohem později.

Prosím zdvořile o lask. vrácení fotografií po rozhodnutí.

17. srpna 1942: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

Vaše sdělení, že celé oltáře, tedy i nové sochy, navrhnete sám, mi ovšem ubírá starosti. Mám k Vám úplnou důvěru a doufám, že firma Vámi doporučená je naprosto solidní a že okolnost, že práce bude svěřena bez soutěže jí, nebude využita ke stanovení nepřiměřeně vysokých cen.
...
Byl jsem upozorněn, že u sv. Gotharda v Praze-Bubenči mají krásnou sochu Panny Marie. Vyžádal jsem si fotografii, kterou přikládám. Bude mne zajímat Váš posudek. Fotografii musím vrátit a prosím o příležitostné vrácení.

20. srpna 1942: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

... K Vašemu dopisu ze dne 17. tm. sděluji, že formu konsol pro sochy sv. Petra a Pavla ještě nemohu udat, ale staré zděné podstavce každopádně nechte odstranit, aby se plochy za ními mohly upravit. Měl bych rád vedlejší sochy bočních oltářů jednotně umístěny a proto budu muset u soch sv. Petra a Pavla učit nejvhodnější umístění na místě.

Zároveň vracím zaslanou fotografii. Tento způsob pojetí církevního umění jest mi cizí a podobná socha by nezapadla do rámce architektonického řešení našich bočních oltářů...

4. září 1942: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček (ručně psaná karta)

Veledůstojný pane faráři!
... Vyřešení nových bočních oltářů a změn hl. oltáře mám 1:100 hotové. Pro další postup práce potřebuji Vaše schválení zásadních myšlének; až přijedu k určení tonů malby, projednali bychom patřičné otázky.
Poroučí se v hluboké úctě oddaný
arch. K.Madlmayr

10. září 1942: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

Přiložený náčrtek týká se 1. přetovření hlavního oltáře, 2. nových bočních oltářů, 3. nového umístění křížové cesty, 4. dvou nových reliefů v presbytáři, 5. nového zábradlí u presbytáře
...
2.) Boční oltáře: a) oltář sv. Rodiny (starý obraz): postranní sochy nové (prosím o udání, kteří svatí se maí znázornit), řezané ze dřeva a t. d. Kamenné sochy sv. Petra a Pavla se lépe umístí venku - a tím dostanou všechny boční oltáře stejný ráz. Svatostánek z kovu, dvířka s platikami řezané ve dřevě a zlacené.
b) oltář P. Marie: socha: Neposkvrněné Početí. Pozadí a rámování zdobené anděly, boční sochy sv. Josef, sv. Anna.
c) oltář Srde Páně: pozadí a rámování jako předešle, boční sochy sv. František Seraf. a místo sochy sv. Vavřince, která bude na pilíři u presbytáře - prosím o určení svatého, který by se měl znázornit.
...

21. září 1942: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

Abych mohl obstarati dubové dřevo na nové boční oltáře, prosím o laskavé sdělení, jak silné desky budeme potřebovat a jaké množství...

23. září 1942: Jos. Martínek ->  p. farář Benáček (dopisnice)

Carissme!
Byl jsem právě v lesním úřadě a ptal jsem se p. lestmistra na ono dřevo; odpověděl, že má takové dřevo, ale není suché; o ceně nemluvil, až prý jak dlouho by se vybíralo. Na blízku je Bedřichov a v něm továrna "Alexa" na lýže a t.d., kde by se mohlo ono dřevo vysušit....

31. října 1942: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

Příloženě posílám nákresy dvou bočních oltářů 1:50 a 1:20 - třetí boční oltář se nemusí zvlášť kreslit, protože je symetrický s oltářem Srdce Páně - nakreslím jen patřičné sochy. Na rozšířeném rámu oltáře "Svatá Rodina" jsou hrající a zpívající andělé, uspořádaní dle žalmu 150. - na druhém oltáři jsou modlící se andělé.

Co se týká truhlářské práce, bylo by v zájmu věci, kdyby se horní části oltářů, t. j. vše co souvisí s rámováním a pozadím soch, provedlo v Brně, aby sochař a pozlacovač měl vše potřebné po ruce - hotová věc se pak doveze na místo. Dolní část, tedy vlastní oltář a pozadí s nadoltářím provede stolař v Olešnici - přiložený výkres 1:20 mu může sloužit jako přehledný plán. Prováděcí plán 1:10 a patřičné detaily v přirozeném měřítku pro stolaře teprve zhotovím a dle možnosti co nejdříve pošlu. Dle výkresů 1:20 vypracuje firma Kotrba nabídku na práci sochařskou (řezbářskou) a pozlacovačskou.

4. listopadu 1942: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

Přijímám rozpočet Bratří Kotrbů na zhotovení 3 bočních oltářů, podle něhož má státi oltář B. Srdce Páně K 32.600.--, mariánský oltář rovněž 32.600.--, a oltář sv. Rodiny K 20.300...
Po neděli pojede náš stolař do Bílovic vybírat dřevo na oltáře.

6. listopadu 1942: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

Na Váš dopis ze dne 3. t.m. sděluji, že vyhovím ve všem Vašemu požadavku, co se soch svatých týká - na výkrese se jedná hlavně o komposici a určení mír - v malém měřítku se nedá výraz tváře tak vyjádřit a pak je to již věc detailu v modelování. Budete mít příležitost vše vidět a posoudit v modelu.

Co se dřeva týká mluvil jsem s p. Kotrbou. On má jen zásobu dřeva lipového, ale zaopatří u firmy u které nakupuje dřevo i patřičné pěkné dřevo dubové...

21. listopadu 1942: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

Sděluji Vám, že učiniti výběr dobrého dřeva pro oltáře bylo dosti nesnadné. Zařídil jsem s firmou Kotrba, že vybrané dřevo uskladníme u něho a 1/3 tj. dřevo pro oltář P. Marie dám na 2 - 3 týdny do sušárny "Truhlářskému družstvu", aby se docílilo jistoty, že je dřevo suché. Silnější fošny vymění Kotrba za staré suché fošny ze svého skladu.

Detailní výkresy 1:10 mám hotové - a než bude dřevo na místě, zašlu též detaily 1:1 pro truhláře...

Po dokončení detailních výkresů pro boční oltáře, začnu řešit presbytář tj, hlavní oltář a nové dva reliefy.

Rozpočet práce řezbářské bude příští týden hotový.

24. listopadu 1942: HAAS & ŽÁČEK -> Řím. katol. farní úřad v Olešnici na Mor.

Veledůstojný pane faráři,
náš p. Malášek předal nám k vyřízení náš dotaz z 21. t.m. na dubové řezivo a sdělujeme Vám zdvořile, že vám je můžeme dodati.

Ve svém dopise neuvádíte délky a dále si myslíme, že by se mělo řezivo /přesto, že je již více roků na skladě/ dáti přesušiti v sušárnách.

Z uvedených důvodů pokládáme za vhodné, aby Váš odborník si u nás řezivo předem vybral a teprve potom, abyste si zařídili jeho odvoz.

Poroučíme se Vám
V dokonálé úctě

26. listopadu 1942: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

Oznamuji, že dřevo máme také od fy Haas a Žáček. Ponecháme si obojí, to brněnské bude na hlavní oltář.

Žádám o podrobné plány, aby se mohly určit délky pro výběr řeziva v Bílovicích.

26. listopadu 1942: p. farář Benáček -> HAAS & ŽÁČEK

Děkuji a dřevo zcela jistě odebereme. Jakmile dostaneme podrobné plány, vyšleme stolařského mistra, aby řezivo vybral.

11. prosince 1942: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

Dnes byl u mě p. Horáček z Olešnice a projednal jsem s ním všechny potřebné otázky týkající se nových bočních oltářů. Jsem velmi rád, že přišel a že jsem s ním o všem mohl mluvit. Přikládám nákres rámu pro Křížovou cestu 1:5 - detailní plán 1:1 jsem dal p. Horáčkovi. Co se nápisu na rámy týká, představuji si je ryté (jako v kamenu) a barevné, což by nejlépe provedl Kotrba - p. Horáček by patřičné částky rámy pak poslal k vyrytí a vybarvení - rovněž malý profilek uvnitř rámu bude barevný. Veledůstojný pane faráři, jsem Vám velmi vděčný za balíček, který mi p. Horáček doručil a děkuji Vám co nejsrdečnějí.

Poroučí se Vám v hluboké úctě oddaný

4. ledna 1943: p. farář Benáček ->  Nejdůstojnější kapitulní konsistoři v Brně

Věc: Nové boční oltáře

Farní úřad v Olešnici žádá o schválení návrhu na nové boční oltáře pro farní kostel v Olešnici. Boční oltáře mají býti tři:
1. oltář B. Srdce Páně.
2. oltář P. Marie Neposkvrněné.
3. oltář Sv. rodiny.

První dva oltáře budou ozdobeny sochami /oltář marianský bude symetrický s oltářem B. Srdce Páně, proto architekt nepracoval pro něj zvláštní nákres /, na třetím bude obraz Sv. rodiny.

Návrhy vypracoval arch. Madlmayr, který nám oznamuje, že jeho návrhy schválil památkový úřad v Brně.

Boční oltáře dosavadní jmse odstranili při malbě kostela. Byly tak ztrouchnivělé, že není možné dáti je zase dohromady. Podle posudku architektova nejsou ani formálně ani v materiálu cenné. Byly zhotoveny jaksi nouzově po požáru kostela, kdy na umělecké věci nebylo peněz. Dnes peníze máme a proto chceme mít oltáře krásné a umělecké.

Prosíme o vrácení přiložených nákresů.

Prosíme také o vrácení tří náčrtků malby, které při povolení ze dne 8/10 1942 č. 9357 vráceny nebyly

14. ledna 1943: Kapitulní konsistoř v Brně -> farní úřad Olešnice

Předmět: Olešnice, zřízení nových pobočných oltářů

Poněvadž nákresy arch. Madlmayera dle tamního sdělení jsou schváleny památkovým úřadem, kap. konsistoř pořízení nových bočních oltářů dle přiložených nákresů schvaluje

26. února 1943: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

... Co se práce týká, připravím vše dle možnosti; zdá se, že jdeme nepříznivé době vstříc. Až budou modely soch pro první oltář hotové, uvědomím Vás, abyste se na ně laskavě podíval.

9. března 1943: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

Sděluji Vám, že sochař Kotrba má modely pro první oltář hotové a že si začíná připravovat dřevo.

Napište mi prosím kdy se na modely přijedete podívat - rád bych byl též přítomen.

19. března 1943: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

Doufám, že vám byl vyřízen můj vzkaz, proč jsem neoznámil den příjezdu do Brna. Lituji, že jste nebyl v úterý doma. Modely soch pro náš mariánský oltář jsem viděl. Madonna se mi velmi líbí, je překrásná! Chtěl jsem se pouze optat, proč má zavřené oči. Jistě je v tom vyjádřena nějaká myšlenka. Snad ta, že je uchvácena velikým privilegiem, jehož se jí neposkvrněným početím dostalo? S druhé strany však by bylo třeba, aby měla oči otevřené. To má psychologický význam. Právě pro neposkvrněné početí má Matka Boží velikou moc přímluvnou. Ti věřící, kteří se k ní budou obracet s prosbou o přímluvu, budou tak činit s větší vroucností, když sv. Panna bude na ně s oltáře shlížet. Bude-li mít oči zavřené, bude se prosebníkům zdát, že je lhostejná k jejich prosbám. Račte mi o tom sdělit svůj názor. Opakuji, že jsem velmi potěšen Vaším návrhem. Vaše Madonna je opravdu světice! Dýše z ní svatost. Je nadýchnutá, ten polobarok se krásně vyjímá. A což teprve, až bude socha umístěna v patřičné ozdobě! "Žena oděná sluncem a měsíc pod nohama jejíma a na hlavě její koruna z dvanácti hvězd." /Apokalypse 12,1. Představuji si, že nebudete šetřit zlatem na pozadí, aby byla opravdu oděná sluncem. Už se těším na nový mariánský oltář!

Záležitost patrona farního kostela byla poslána do Říma. Je naděje, že sv. Vavřinec bude patronem našeho kostela...

24. března 1943: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

... Mám radost, že se Vám modely soch líbí, hlavně P. Maria - a co se pohledu týká (který se v tom měřítku a v hlíně nedá jasně vyjádřit) bude mít P. Maria oči otevřené. Též se těším, až bude oltář hotový.

20. dubna 1943: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

Konečně máme suché dubové řezivo! Včera přivezli část, zítra zde bude zbytek. Bude tedy moci stolař začít. Upozornili ho však v Bílovících, že je to dub slovenský, jehož dřevo je jinak zbarveno než dřevo dubu moravského. Bude tedy třeba, aby horní část oltáře, která bude dělána v Brně, byla z téhož materiálu. Poněvadž jste obstaral dřevo od Stolařského družstva, je pravděpodobno, že to bude také dub slovenský. Pro jistotu je však třeba zjistit, jaký dub to je, aby pak se nelišila horní část oltáře od spodní, V té věci bude mít slovo také mistr Kotrba. Račte ho na to upozornit.

30. dubna 1943: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

Mluvil jsem včera se sochařem Kotrbou, který tvrdí, že naše koupené dřevo je dub slovenský - i kdyby nebyl, jest viditelná plocha čistého dřeva velmi nepatrná a dala by se při konečném napuštění snadno přizpůsobiti dřevu dolní části oltáře. Socha P. Marie je vyřezaná a myslím, že budete spokojen - začnou se řezat další sochy.

3. srpna 1943: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

...
Na mariánský oltář se už velmi těším. Pak si budou moci lidé učinit představu, jak bude kostel vypadat.
...

15. září 1943: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

Promiňte prosím, že na Váš dopis ze dne 3. srpna teprve odpovídám. Žijem zde v samém neklidu a nepříjemnostech. Přžedešlý týden mne chtěl bytový úřad vystěhovat z mojeho bytu - že prý svobodnému nepřináleží vůbec byt, že může bydlet v podnájmu a ku práci, že mi přidělí nějaký "lokál" - bránil jsem se, tak že smím zůstat, ale jeden pokoj musím odstoupit (pronajmout). I na Gestapo jsem byl volán k vůli sv. Antonínku u Blatnice. Za takových okolností se výtvarná práce nedaří.

Práce na mariánském oltáři pokračuje a bude práce řezbářská koncem měsíce hotová a práce pozlacovačská a štafírská pak asi za čtrnáct dní. Až se bude oltář stavěti přijedu též do Olešnice. ...

Dále dovoluji si sdělit soupis honoráře za hotové práce architektonické.

Odevzdané výkresy: I. Celkové řešení prostoru 1:100.
II. Oltář Srdce Páně: 1:50, 1:20, 1:10, 1:1
III. Oltář P. Marie: horní zakončení symbol růží.
IV. Oltář Sv. Rodina: 1:50, 1:20, 1:10, 1:1
V. Rám křížové cesty: 1:5, 1:1

Honorář: I. Celkové řešení prostoru........... 4.000.-K
II. Oltář Srdce Páně.....................................3.436.-K
III. Oltář P. Marie.............................................722.-K
IV. Oltář Sv. Rodina......................................2.857.-K
V. Rám křížové cesty.........................................80.-K

Celkem....................................................11.095.-K
Sleva 20%................................................2.219.-K

Zbývá........................................................8.876.-K

Započteny nejsou 3 cesty a vše s tím související. Složenku přikládám k vůli jednoduchosti poukázání.

22. října 1943: p. farář Benáček -> regent (biskupského alumnátu v Brně Karel Skoupý?)

Nejdůstojnější pane regente!

Domluvil jsem konečně s p. Kotrbou, že slavnost svěcení nového mariánského oltáře bude v neděli 21. listopadu 1943. Sám určil toto datum bez nátlaku, proto spoléhám, že je dodrží. Tož prosím, abyste s tím dnem počítal. Uděláme program celodenní. Bude slavná hrubá s asistencí, na kůru budou zpívat Českou mši národní. Hrubou prosím, abyste celebroval Vy. Pak bude oběd ex duplici titulo: pro primo k oslavě významného dne, pro secundo se oslaví svátek arciděkanův. Přílušné pokyny in culinam byly dány, husa už je na krmíku. Odpoledne pak nejpozději o půl třetí bude slavnost v kostele. Na zahájení zazpíváme mariánský sbor, načež vystoupí na kazatelnu přítel hor a farnosti olešnické, nadšený poutník mariánský Magr Dr. Skoupý, aby oslavil Neposvkrněnou Rodičku Boží, případně i svatého Josefa a sv. Jana Bosca, jichž sochy budou na novém oltáři. Pak druhý mariánský sbor, svátostné požehnání a Te Deum.

Jak se k nám dostanete? Doporučuji vlak 14,28, ten je 15,41 ve Skalici, tam bude Konrádovo nákladní auto se sodovkama, ti Vás vezmou, ovšem budete sedět vpředu s řidičem. Na pondělí pak mám slíbeno od místního autodopravce, že Vás zaveze k rannímu vlaku, ovšem budou-li do té doby smět jezdit. Doufejme, že ano.

Prosím o zprávu kdy z Brna vyjedete, abych mohl to auto obstarat. Už se velice a upřímně těšíme na Vaši návštěvu!

Srdečně pozdravujeme všichni!

25. října 1943: regent -> p. farář Benáček

Caro mio!

Právě chtěl jsem psát já Vám, ježto datum proponované mariánské slavnosti jsem zvěděl od p. Horáčka, když skládali oltář před Kotrbovými, a druhý den mi je potvrdil Ale má to háček: v neděli 21. 11. slaví na Lipůvce articipandy !! Snad staletá tradice - v poslední neděli před adventem - patrocinium svaté Cecílie. A již po dvě léta byl jsem nucen odříci: před dvěma léty pro hrozící stěhování alumnátu a loni pro skutečné. A to už je moje officium: kázání a slavná mše sv. A bojím se, že bych své rodáky a p. faráře zarmoutil, kdybych i letos musil odříci - a v Olešnici jsem také ... Kdyby tak Kotrba přes své sliby nebyl do 21. 11. hotov byla by věc rozřešena - alespoň k mé spokojenosti. A snad by nevadilo kdyby slavnost mariánské se konala v první neděli adventní, když celý advent je oslavou Virginis paritere. A tak Ti svěřuji své "těžkosti", bys secundum probatam Tuam prudentiam to rozhodl a zařídil ovšem též debito cum respectu ad culinam eiusquo desideris a ...

Jedem letos, ale "skřípe" to. In nos pre... A tak nevím, jak to půjde dál.

22. října 1943: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

Váš účet jsme vyrovnali 26. září t.r. Prosím Vás, abyste laskavě poslal účet, jak se obvykle vystavují. Slyšel jsem, že není třeba nyní účty kolkovati. Účet musím předložiti k revisi při podání kostelních účtů, tož aby snad revisor nevytýkal nedostatek formy.

Domluvil jsem s p. Kotrbou, že slavnost svěcení nového mariánského oltáře bude 21. listopadu 1943. Prosím, račte dohlédnout, aby ten termín byl jistě dodržen. Mám již pozvaného slavnostního kazatele k té přiležitosti a bylo by trapné, kdyby to nemohlo ten den být.

Na nový oltář bude třeba zavésti elektrické světlo. Prosím o návrh, kam je umístit. Bude asi třeba někde oltář provrtat a to se musí udělat dříe než bude oltář definitivně usazen. Ovšem počítám s určitostí, že také Vy přijedete do Olešnice.

Paní Böhmová dosud není hotová s restaurací obraz Sv. Rodiny. Píši jí zase, už je mi trapné to stálé upomínání, po kterém příjde ujištění, že za tři neděle bude obraz hotov. Byl bych povděčen, kdybyste se cestou od Kotrby u ní zastavil.

26. října 1943: p. farář Benáček -> Bratří Kotrbové v Brně

Milý mistře!

Při poslední návštěvě u Vás jste mluvil o tom, že snad oltáře, z nichž jeden se právě dokončuje, budou stříbřeny, nikoli zlaceny. Abych mluvil přesněji, říkal jste, že reliefy andělů budou postříbřeny. Prohlížím Vaši nabídku ze dne 23. listopadu 1942 a tam není o stříbře ni zmínky, mluví se jen o polychromování a zlacení. Zajímalo by mne, proč má nyní přijít k této změně. Kdyby se místo zlata mělo použíti stříbra jen proto, že je o zlato bída, pak to nesmí býti závadou, poněvadž nemáte-li zlata, jsem ochoten je sehnat. Pan architekt mi vždy zdůrazňoval, že zlato máte. Prosím tedy, abyste před definitivním rozhodnutím věc ještě jednou s p. architektem projednal. Rád bych, aby mariánský oltář byl co nejskvělejší. O P. Marii se praví v Písmě sv.: "žena oděná sluncem". Tomu odpovídá co nejvíce zlata na mariánském oltáři. Proto, milý mistře, jen Vás prosím, aby ten obraz byl opravdu krásný! A to datum 21. listopadu máme smluveno na pevno! Už mám včecko zařízeno. To znamená, že po neděli 14. listopadu hned musíte oltář sem dopravit, aby do neděle bylo vše hotovo.

Prosím, dejte mi zprávu, jak to s tím stříbřením nebo zlacením bude.

28. října 1943: arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

Veledůstojný pane faráři!

Přiloženě posílám žádaný účet - já to dosud nikdy nedělal, promiňte laskavě, zdali nedodržuji formu.

Co se elektrického světla pro boční oltář týká, stačí jedna zásuvka umístěná tak, aby nebyla viditelná.

Byl jsem dnes u pí. Böhmové - obraz bude velmi pěkný, není na něm již moc k opravování; říkala, že se teď do toho dá.

S Kotrbovýma jsem vše ohledně dohotovení oltáře dojednal.

Za poukázaný obnos děkuji co nejsrdečnějí: Pán Bůh zaplať!

Poroučí se Vám s projevem hluboké úcty, oddaný
arch. K. Madlmayr

29 října 1943: Heřman Kotrba -> p. farář Benáček

Veledůstojný pane faráři!

Děkuji úctivě za Váš ct. dopis ze dne 26.X. Těší mě že se tak důkladně zajjímáte o postup prací na novým bočním oltáři P. Marie. Můžu Vám ovšem se zadostiučiněnním oznámiti, že Vaše obavy ohledně zlacení nejsou nijak opodstatněné. Máme s p. architektem pořád na mysli nejlepší provedení svěřených nám prácí.

Se zmíněným stříbřením se má takto. Podle dosavadního plánování, což se jinak nezměnilo, máme v ůmyslu, zlatiti celé pozadí P. Marie pozlatiti na lesk a mat, totiž rytou ozdobu kolem celé sochy P. Marie v podobě paprsků, ono "sluncem oděná", provedené leskem, kdežto ostatní pozadí na rozlišení mat. Ostatní sochy budou polychromované, aby se právě od toho zlatého pozadí odraželi. Neboť zlato na zlatě by se pěkne nevyjimalo. Později jsme s p. architektem přišli na to, že, jelikož jsou andělé po obou stranách mimo pozadí, a tvoří vlastně součást rámu, tedy ornamentu, že by mohli býti též postříbření. Není tady ono stříbření míněno jako ubírání, nýbrž spíše jako zvýšení okrasy. V tomto ohledu můžete býti, pane faráři, bez starosti, vynasnažíme se co nejvíce, a je to vždy naše čest, bychom Dům Boží nejlépe ozdobili.

Co se pak týká zlata, máme ještě nějakou zásobu. Vítáme ovšem v zájmu všech našich zákazníků každý projev ochoty, poskytnouti nám aspoň částečně náhradu za spotřebované množství zlata lístkového. Netroufal jsem se nikdy, se Vám o podobném vůbec zmíniti a činím to nerad i dnes, ale snad omluví trochu dnešní poměry. Jeli Vám proto možno po dobrodincích dostati nějakou maličkost, třeba ze zlámaných ozdobných předmětů, mincí nebo pod., zlatotepec ze všeho vylučuje ryzí zlato.

Prosím Vás ale snažně byste nemyslel proto, že je to podmínkou, udělali bychom i bez toho stejně poctivou práci.

Datum dohotovení, po 14. 11.  zůstane pevně, nezasáhne do toho jakási vyšší moc, což ostatně nedoufáme oznamuji Vám do té doby dokončení. Pan architekt právě často dochází za dozorem a porady.

Zůstávám s úctivým pozdravem
oddaný
Heřman Kotrba
sochař

28. října 1943: biskupský ordinariát brněnský ->  farní úřad v Olešnici

Biskupská konsistoř uděluje tímto panu faráři v Olešnici, nebo jeho zástupci fakultu posvětiti sochy na novém oltáři. Dobrodincům buďtež vysloveny díky.

Jos. Kratochvíl, kancléř
Jos. Navrkal, oficiál

17. listopadu 1943: Heřman Kotrba -> p. farář Benáček

Veledůstojný pane faráři!

Předem Vás srdečně zdravím a dovoluji si dodatečně Vám blahopřáti k Vašim jmeninám.

Píši Vám nyní ohledně dopravě oltáře P. Marie. Dokončíme právě malování soch, zlacení je již hotové, a máme domluveno s panem Architektem, že sestavujem celý oltář v pátek, abychom měli celkový dojem a v případě mohli ještě v barvách zladit dohromadě. Budeme tedy hotovi ještě tento týden a jedná se tedy jen o odvoz.

Prosím Vás o zprávu zdali máte k dispozici auto na úterý nebo středu, nejlépe ve středu. Počítáme, že budeme míti práci asi dva dny na postavení, něco je též třeba napustiti a malovati, takže středa bude nejlepší den.

Neměli byste ovšem na tento termín auto volné, prosíme laskavě o oznámení, že bychom se u nás ohledli, snad se nám podaří ziskat. Máme známého autodopravce, který by nám snad (pravděpodobně) posloužil. Jen třeba vědět jak jste se Vy rozhodl.Právě byl zde Váš p. synovec, bohoslovec z Líšně, prosíl abychom vzali sebou nějaký kufřík.

Prosím tedy o brzkou zprávu a zůstávám
oddaný
Heřman Kotrba
sochař

(došlo 19.11.)
Telegram: Připravte oltář na úterý. Auto přijede z Olešnice

19. listopadu 1943: Heřman Kotrba -> p. farář Benáček

Veledůstojný pane faráři!

Na základě Vašeho ct. listku ze dne 17. 11. sděluji, že právě dokončíme oltář. Právě tu byl pan architekt a domluvili jsme, že přijdede zítra, v sobotu ke schválení, takže by se mohlo už v pondělí odvézti. Doufám že čas ještě postačí k zhotovení obrázků. Prosíme abyste nám nezazlíval toto protahování, nevíme sami jak to přijde, ale je to už celý rok tak, člověk dělá od rána do večera a práce nepokračuje. Je to jako začarované.

Psali jsme ve středu dopis, snad jste jej zatím již obdržel. Není tedy jak v dopise udáno ve středu, nýbrž v pondělí už oltář hotov k dopravě. Dopravce ať v případě vezme sebou přikrývky a plachtu, aby se vše pěkně zabalilo.

Měli bychom k Vám ještě prosbu. Nebylo by možno dostati v Olešnici nebo okolí, v končinách lesů, něco palivového dříví, že by se přiležitostně odvezlo, když už auto odtud pojede.

Zatím zdravíme v úctě oddaní

20. listopadu 1943:  arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

Veledůstojný pane faráři!

Sděluji Vám, že jsme dnes u Kotrbů dokončili zlacení a polychromování oltáře P. Marie. Co se celkového provedení v dílně Kotrbově týká myslím, že se věc podařila jak po stránce sochařské (řezbářské), tak i po stránce štafírské. Obě volené techniky se liší od obyčejných výrobků kramářských a myslím, že tento první krok ve Vaším kostele objasní mnohému rozdíl mezi stávajícími zbytky starého zařízení kostela.
...
Těšil jsem se, že budu při stavbě oltáře přítomen, ale lituji velmi, že mi to ze zdravotních důvodů není možné. Jsem letos již po druhé chřipce, která mne tak zmohla, že se ještě dnes necítím zdráv a netroufám si někam jet.

Poroučí se Vám s projevem hluboké úcty, oddaný
arch. K. Madlmayr

30. listopadu 1943: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

Velevážený pane architekte!

Máme po slavnosti svěcení nového mariánkého oltáře. Slavnost byla krásná, účast veliká. Kostel byl plničký! Litujeme, že jste se nemohl zúčastniti. Oltář jako celek je krásný. Socha Panna Marie se mi velmi zamlouvá. Ti klečící andílci se mi zamlouvají méně. Zdají se mi málo propracovaní.

Bude Vás jistě zajímat úsudek našich farníků. Jsou většinou nešťastni nad tím, že P. Maria má tmavou tvář. Tato maličkost jim kalí radost z nového oltáře. Světlejší tvář by se opravdu lépe odrážela od pozadí. Nevím, jakou myšlenku jste sledoval při volbě tohoto tónu. Prosím, abyste mi laskavě sdělil svůj názor, abych mohl farníky uspokojit. Je jisto, že vkus lidu je pokažení, proto bych potřeboval od Vás několik slov, abych farníky mohl poučit. Oni dosud byli zvyklí na výrobky pěkně pestře, až křiklavě jarmarečně malované. Nemíním vyhovovat pokaženému vkusu, lid je třeba vychovávat i po stránce umělecké. Ovšem nutno postupovati taktně. Proto Vám budu vděčen, napíšete-li mi, jak mám farníky poučit.
...

30. listopadu 1943: p. farář Benáček -> farní úřad Drahanovice (okr. Litovel)

Slyším, že máte nový oltář, jejž podle návrhu architekta Madlmayra zhotovili Bratří Kotrbové z Brna.

Prosím, abyste mi laskavě zaslali fotografii nového oltáře a sdělili, jak jste spokojeni.

Chceme poříditi nový hlavní oltář sv. Vavřince a proto bychom rádi měli představu o práci, kterou Vám dodali pp. Madlmayr a Kotrba.

4. prosince 1943: farní úřad Drahanovice -> p. farář Benáček

Důstojný pane!

Velice mě těší, že Vám mohu doporučiti oba pp. Madlmayra i Kotrbu. Na důkaz pravdy Vám posílám fotografie našeho hl. oltáře od těch pánů zbudovaného. Skutečnost je daleko lepší než na obraze. Také znalci církevního umění se velmi pochvalně o jejich díle vyslovili. Oba jsou umělci na slovo vzatí a hlavně poctivci ryzí, na něž se možno ve všem plně spolehnouti. Přál bych Vám, abyste byl tak spokojen, jako jsem já i celá naše farnost s jejich dílem. Náš hlavní oltář sv. Jakuba st. byl zbudován v roce 1941-42 na místo shořelého starého oltáře a přitom celý kostel renovován k 600 letému jubileu. Tak jej vidíte v jeho plné kráse.

6. prosince 1943:  arch. Madlmayr -> p. farář Benáček

Veledůstojný pane faráři!

Těší mne, že se slavnost svěcení nového oltáře zdařila a že se až na malé detaily nový oltář líbí. Co se týká sochy P. Marie (tj. tmavého obličeje), považuji to za chybu v osvětlení na místě, protože v dílně u Kotrbů se nám tak nejevila - byla postavena přímo proti světlu. Takové věci by se měly malovat na místě. Zajímá mne velice, jak socha na místě vypadá - až někdy přijedu s Kotrbou, opravíme to, bude-li to nutné.
...

Došlo 14. prosince 1943:

Dustojny pane!

Dojmi ze svěcení oltaře

jde hlouček farníku, jedna řekne co nato říkáte? nu každemu se líby neco diť to sou černoši to že ma predstavovat neposkvrně početí? Tak cikanku to nam dalí sem na oltář? davno byla panna Maria stara lepší a ten sv Josef ten stary s lilyí jako živí a tenhle co pak byli všichni š čerňochu.

Za chvily druhy hlouček začne to je překvapení co myslela sem pod křížem že bude bolestna panna Maria co pak pod křížem prohlasila pana o sobě "Ja sem neposkvrnene početí? ta stara jo to byla jako živa odduševěla dojem svatosti ale toto. závěr byl pěkně vybarvují a toto nám sem dávají Na to sme zvědaví nebyly Pozorovatel.

došlo 28. prosince 1943: Heřman Kotrba -> p. farář Benáček

Veledůstojný pane faráři!

Dovoluji si Vám zaslati v příloze saldovaný účet za zhotovení sochařských praci na oltáři P. Marie pro farní chrám sv. Vavřince v Olešnici.

Děkuji Vám srdečně za vyrovnání obnosu a též p. Horáčkovi za saldovaný účet.

Prosím o prominutí že jsem účet již dávno nezaslal, byly jsme velmí zaměstnani před vánocemi.

Zároveň si dovoluji Vám, pane faráři, vaši ct. paní matce a sestře přati do nového roku hojnost Božího požehnání, by se Vám příští 44. rok ukázal když ne lepším, tak alespoň ne horším letošního, by se lidstvu konečně navrátil mír, po němž všichni toužíme.

Poroučím se Vám
v úctě oddaný
Heřman Kotrba
sochař

6.července 1944: p. farář Benáček -> arch. Madlmayr

...
Prosím, abyste se přijel podívat na naši P. Marii a rozhodl o definitivní barvě obličeje, který se farníkům zdá tmavý. Mluvil jsem o tom s mistrem Kovaříkem. Ten soudí, že by měl přijít na obličej a ruce P. Marie nejprve křídový podklad.