MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ V OLEŠNICI

Dne 29. 6. 2001 byla Zákonem o pohřebnictví č. 256 a změnou některých dalších zákonů upravena problematika provozování pohřebišť. Na území města Olešnice jsou dva hřbitovy, historicky ve vlastnictví Farního sboru Českobratrské církve evangelické a Římskokatolické farnosti Olešnice.

Město Olešnice jako provozovatel obou pohřebišť v uplynulých několika letech v dobré víře, že obě pohřebiště jsou v jeho vlastnictví, a to včetně staveb s pozemky hřbitovů souvisejících (márnice, obvodové zdi, cesty), investovalo nemalé prostředky do nezbytných oprav a dále do osvětlení, výměny bran apod. Stejně tak ve víře, že se jedná o obecní pozemek, byly rozeslány nájemní smlouvy na hrobová místa jejich nájemcům.

Po zjištění faktického (výše uvedeného) vlastnického stavu, započal starosta města s vlastníky obou pohřebišť jednat o vyřešení majetkoprávních vztahů takovým způsobem, aby vyhovovaly všem dotčeným stranám. V této chvíli je vyhotoven návrh dlouhodobé nájemní smlouvy, který bude (v našem případě) projednán členy EFR a poté odeslán k posouzení na brněnské biskupství.

Členové Ekonomické farní rady

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ