OPRAVY KOSTELA

Čas běží jako voda a tak se od posledního čísla zpravodaje mnohé změnilo. Jak jste si již jistě všimli, oprava se rozběhla naplno. Dovolte ale, abychom začali tam, kde jsme posledně skončili.

Poté, co jsme obdrželi kladné vyjádření o poskytnutí finančních prostředků formou dotací z Ministerstva kultury ČR i od Jihomoravského kraje, započal nevyhnutelný proces výběrového řízení. Bylo nutné sestavit výzvu takovým způsobem, aby uchazečům o zakázku poskytla rovné a dostatečně přesné informace o plánovaném rozsahu, technologii a našich požadavcích. Bylo obesláno 6 stavebních firem, z nichž 3 nám poslaly nabídku.

Dne 25. května 2005 pak proběhlo na faře výběrové řízení. Nebylo vůbec jednoduché vybrat zhotovitele stavby, protože, jak se ukázalo, veškeré nabídky převyšovaly cenu stanovenou rozpočtem v projektové dokumentaci. Po nelehkém jednání byla nakonec vybrána firma pana M. Plíhala z Hodonína, se kterou už máme zkušenosti z minulosti.

Stavba je rozdělena do 4 etap:

  1. etapa - rekonstrukce odvedení dešťových vod
  2. etapa - rekonstrukce spodní stavby a fasád
  3. etapa - oprava fasády lodi kostela
  4. etapa - statické zajištění stavby

Zde je důležité podotknout, že některé části I. etapy v souvislosti s majetkem Města Olešnice budou financovány z prostředků města.

A teď trochu čísel. Celková cena díla včetně DPH činí 1 878 073,- Kč. Z toho 280 782,- Kč představuje část stavby financovaná z prostředků Města Olešnice. Od Ministerstva kultury ČR jsme obdrželi dotaci ve výši 900 000,- Kč a od Jihomoravského kraje 150 000,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že z celkové částky po odečtení dotací a částky, kterou se podílí Město Olešnice, zbývá suma 547 291,- Kč. Tyto peníze budeme nuceni uhradit z vlastních zdrojů. Přestože se jedná o necelých 30% celkových nákladů, je to pro nás částka dosti vysoká. Možná si kladete otázku, proč jsme se tedy za takových podmínek rozhodli stavbu realizovat. Odpověď je velmi jednoduchá. Kostel opravu potřebuje a prostředky z mimofarních zdrojů v budoucnu vůbec nemusí být k dispozici.

Na závěr dovolte ještě jednu poznámku. V minulosti se mnohokrát ukázalo, že naše farnost disponuje významnou tvořivou silou. Farníci s obdivuhodným zájmem přistupovali k majetku farnosti i k potřebným pracím v souvislosti s jeho údržbou. Je to jistě i velké svědectví lidem kolem nás. Tento potenciál v sobě v současné chvíli skýtá i možnost konečnou částku k úhradě ještě zajímavě snížit. Pomožme si opět čísly. Pomocí při otloukání soklu a proškrabání spár jsme měli možnost ušetřit až 21 000,- Kč, při stavbě lešení je možné ušetřit až 15 000,- Kč a při čištění stěn od starého nátěru až 33 000,- Kč. Celkově tedy až 69 000,- Kč. Náš podíl může také zkrátit dobu provádění oprav a tím např. ušetřit za pronájem části lešení, či za délku trvání technického dozoru.

Jak se zdá, náš dobrý Bůh je našemu dílu nakloněn a jistě je připraven nás podporovat i nadále. Přinesme mu tedy ony ryby a chleby, aby měl co rozmnožit a zůstávejme na modlitbách.

Členové Ekonomické farní rady

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ