REKAPITULACE OPRAV V ROCE 2005

Využíváme opět možnosti k tomu, abychom Vám prostřednictvím farního časopisu předložili přehlednou rekapitulaci oprav kostela v uplynulém roce. V roce 2005 farnost v rámci oprav kostela proinvestovala 1 602 347,10 Kč. V této částce jsou zahrnuty jednak náklady na vlastní opravu fasády (včetně oprav dveří a oken, lešení), které činily 1 471 896,30 Kč, dále na pořízení projektové dokumentace, stavební a technický dozor, statické posouzení - 55 960,- Kč a na práce, které se ukázaly jako nutné nad rámec původní zakázky (oprava kříže, schodů u sakristie) - 74 490,80 Kč.

Zdrojů, ze kterých byly tyto náklady kryty, bylo opět několik. Od Ministerstva Kultury ČR jsme obdrželi dotaci 900 000,- Kč. Jihomoravský kraj nám poskytl dotaci 150 000,- Kč. Farnost se vlastními prostředky (získanými ze sbírek a darů) podílela částkou 222 347,10 Kč. Zbytek do částky 1 602 347,10 Kč, tedy 330 000,- Kč poskytli farníci formou půjček. V roce 2006 se uvažuje o splacení 160 000,- Kč a v následujícím roce pak zbytek tj. 170 000,- Kč.

To tedy znamená, že farnost jako takovou přijde oprava kostela v roce 2005 po splacení půjček na 552 347,10 Kč. Město Olešnice se na opravách podílelo vybudováním větracího kanálu podél severní stěny kostela.Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem, ať už finančně nebo prací na opravách podíleli, patří upřímný dík. Děkujeme i těm, kdo nás podpořili modlitbou.

Dílo se s vydatnou Boží pomocí podařilo a farní kostel sv. Vavřince svým zevnějškem lépe odpovídá významu, který má. A jaké plány se nám rýsují do budoucna?

V rámci oprav byl do sakristie kostela zaveden plyn. Důvodem je záměr řešit do budoucna vytápění chrámu vlastním zdrojem (plynovým kotlem) přímo ze sakristie a tím významně snížit výdaje na topení. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo opravit i hlavní schodiště ke kostelu a instalovat odpovídající vnější osvětlovací tělesa. Důležité jsou také nutné opravy na faře. I zde je problém s vytápěním. Co je ale horší - zdá se, že střešní krytina je na hranici svojí životnosti a v nejbližší době si vyžádá neodkladnou opravu. Důležité jsou i dílčí opravy a úpravy vnitřku fary.

Prioritou pro letošní rok je tedy řešení úpravy vytápění kostela, které představuje náklad cca 100 000,- Kč. Z hlediska priority na druhém místě je pak oprava přízemí fary (cca 50 000,- Kč), což se nám jeví jako důležité pro její fungování. To vše za předpokladu, že nebude třeba sáhnout na střechu fary. Jen oprava poloviny střechy je odhadována na 350 000,- Kč. Je toho tedy znovu před námi hodně, a tak vše s důvěrou v modlitbách vkládejme do rukou našemu dobrému Bohu. I na základě čerstvých zkušeností z předchozích let věříme, že s Jeho pomocí naše farnost i tyto ,,přízemnější" aspekty svého života zvládne dobře.

Členové Ekonomické farní rady

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ