VÝHLED DO BUDOUCNA

Oprava kříže

Na opravu kříže na náměstí máme ze sbírek v této chvíli 64.000,- Kč. Oprava schodů ke kostelu by měla stát 30.000,- až 40.000,- Kč.

Topení

Je stále aktuální otázka: Jak ušetřit za topení v kostele a na faře? K instalaci kotle do kostela je téměř vše připraveno.

Přestavba fary

Řešení přestavby bylo odloženo na příští zasedání. Další důležitou otázkou je, zda zachovat stávající kotel na tuhá paliva.

Presbytář

Podle posledního měření vlhkosti zdiva v presbytáři by se mohlo začít nahazovat. V souvislosti s tím, že bude třeba ještě osekat severní zeď v lodi kostela se nabízí otázka, zda by nebylo lépe počkat až stěna vyschne a opravit obojí současně.

Oprava varhan

Nejnutnější oprava byla provedena před velikonocemi. Protože pro tuto opravu nemáme potřebné finance, bude se vybírat formou darů. Bližší informace budou na nástěnce, která by se měla během měsíce objevit v kostele.

Farní zpravodaj

Protože trvají problémy při vydávání FZ, řešila se otázka, jestli naše farnost zpravodaj potřebuje. Všichni se jednomyslně shodli na tom, že FZ je nutný a je třeba hledat nová řešení.

Práce s dětmi

Všechny děti, které se schází v kroužcích, jsou pojištěny.

Lektoři

Protože máme ve farnosti velmi špatný systém (jestli se to dá vůbec nazvat systémem) při čtení Božího slova, musíme se pokusit toto zlepšit. Bude vytvořen rozpis lektorů - minimálně na dva měsíce dopředu, aby se každý mohl předem připravit. Lektoři by mohli také při ranní mši svaté chystat dětem obětní dary (návrh pana jáhna Kince a jeho zdůvodnění: Po druhém vatikánském sněmu vyzvala Církev k aktivní účasti při slavení mše svaté. Každý se má zapojit podle svých možností. V Olešnici jsou mnohé tyto služby zajištěny velmi dobře.

Při schůzi farní rady byla projednávána snaha o zkvalitnění formy obětního průvodu a lektorské služby. Předčítat Boží Slovo při liturgii je pro laika velká čest a také zodpovědnost. Navrhuji, aby během prázdnin byli osloveni Jarmilou Sobotkovou a Janem Novotným bratři a sestry, kteří se v této službě osvědčili a pokud budou souhlasit, dostanou rozpis služeb na neděle a svátky. Jednou za půl roku budou mít formační setkání, které je pro tuto službu nejen nutné, ale také osobně důležité pro duchovní život. Dále navrhuji, aby byli osloveni zástupce všech stavů, i ti, kteří ještě nepředčítají - zájemci o tuto službu se mohou přihlásit u výše zmíněných).

Polička na kancionály

Byl přijat návrh řešení poličky na kancionály, který předložil pan ing Kánský. Návrh se zdál všem přítomným velmi zdařilý. Bude vybrán stolař, který ji zhotoví podle schváleného návrhu.

Zástupce pana faráře při zasedání FR

Nebyl zvolen. Přítomní se dohodli, že v případě nemoci otce Romana se zasedání FR odloží.

Misijní kongres

Farní rada vyslovila souhlas s pomocí naší farnosti při organizaci misijního kongresu, který se bude konat 6. října v Brně. Naše misijní klubko dostalo na starosti kostel u Jezuitů.

Zakrytí kněžských hrobů

Pan Procházka podal návrh, aby byly zakryty kněžské hroby kamennou deskou, protože se o ně nemá kdo starat. Členové rady sice nebyli proti, ale vyslovili obavu, že to bude další větší finanční vydání. Než bude o tomto návrhu definitivně rozhodnuto, budou farníci vyzváni, aby se o ně starali.

Zábradlí kolem kříže na náměstí

Farní radě byl podán návrh, aby bylo zhotoveno zábradlí kolem kříže na náměstí. Jde o to, aby kříž a jeho okolí bylo lépe chráněno proti zneuctění a znečištění. Protože kříž je chráněn Státní památkovou péčí, lze předpokládat, že i návrh nového zábradlí by podléhal jejich schválení a že by se také v důsledku toho zvýšil rozpočet plánované opravy.

Park u kostela

Paní Blahová už nezvládne udržování parku u kostela sama. Členové rady se vyslovili pro zachování parku, ale ne za každou cenu. Pokud se nenajde nikdo, kdo by s údržbou pomohl, bude park oset trávou.

Mez pod kostelem

Z praktických i estetických důvodů byl vysloven návrh zasázet na mezi skalník.

Pouť do Polska

15. 6. 2007 se uskutečnilo přípravné setkání. Záloha se bude platit v plné výši a bude se pohybovat od 900,- Kč do 2000,- Kč.

Členové Ekonomické farní rady

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ