NACISTICKÁ OKUPACE

Během nacistické okupace byly některé církevní nemovitosti církví v odtrženém pohraničí zkonfiskovány a tento majetek byl v pozemkových knihách převeden na Velkoněmeckou říši. Tyto neprávem a násilně zkonfiskované církevní majetky připadly zpět církví dekretem presidenta československé republiky č. 5/1945 Sb. o vrácení majetku. V praxi se však s vracením otálelo tak dlouho, až k němu v důsledku února 1948 vůbec nedošlo.

Velmi špatně dopadl Řád německých rytířů (nyní s názvem Bratři domu Panny Marie Jeruzalémské). Tento řád byl nacistickým režimem pronásledován, protože se stavěl na obranu celistvosti československé republiky. Okamžitě po záboru pohraničí a po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava byl na obou územích zakázán, rozpuštěn, jeho majetek byl zkonfiskován a velmistr řádu byl až do konce druhé světové války internován.

zdroje, prameny:

Jiří Rajmund Tretera: Církevní právo, JK Praha 1993; Kodex kanonického práva, Zvon 1994; Jiří Rajmund Tretera: Stát a církve v České republice, Karmelitánské nakl. 2002

zpracovala Jana Němečková

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ