DAROVACÍ SMLOUVY NÁBOŽENSKÉ MATICE

Při převodu církevního majetku na stát a jeho socialistické organizace sehrála důležitou roli Náboženská matice, založená Josefem II. ze zkonfiskovaného majetku řádů. Její darovací smlouvy, kterými převáděla církevní majetek na stát, patřily mezi nejčastější postup používaný k přechodu majetku z církve na stát. Dělo se to tím způsobem, že Náboženská matice byla státními orgány, tj. konkrétně příkazem bývalého Státního úřadu pro věci církevní, ustanovena správcem církevního majetku, zejména majetku internovaných řeholníků. Tento spravovaný majetek pak Náboženská matice s odvoláním na vyhlášku č. 351/1950 Ú. I. a úřední sdělení č. 158/1951 Ú.I., které upravovaly správu tohoto majetku náboženským fondem, darovacími smlouvami převáděla bezplatně na československý stát. Tento akt byl právně zcela neplatný a těmito úkony Náboženské matice jednotlivé církevní instituce svého majetku nepozbyly. Přesto není jednoduché získat jej dnes zpět.

K těmto převodům docházelo až do listopadu 1989. Pokud nebyly církevním institucím tyto budovy vráceny zákony č. 298/1990 Sb. nebo 338/1991 Sb. o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací, měla by církev dostat tyto budovy zpět.

VYNUCENÉ DAROVACÍ SMLOUVY

Po záboru polí a lesů pomocí dvou výše uvedených zákonů následovaly zábory církevních budov. Jedním z oblíbených způsobů, všem zcela nelegálních, byly vynucené darovací smlouvy. Různé státní orgány jednoduše oznámily řádovým představeným, že jejich řád daroval státu ten či onen objekt. Darovací smlouvy se vyskytovaly nejčastěji v padesátých letech po internaci řeholníků, avšak jeden takový případ je doložen ještě z roku 1986. Budovy tímto způsobem převedené na různé socialistické organizace by měly být církvi vráceny, pokud je bude chtít převzít.

zdroje, prameny:

Jiří Rajmund Tretera: Církevní právo, JK Praha 1993; Kodex kanonického práva, Zvon 1994; Jiří Rajmund Tretera: Stát a církve v České republice, Karmelitánské nakl. 2002

zpracovala Jana Němečková

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ