PRŮZKUM VE FARNOSTI - ÚVODNÍ INFORMACE

Milí farníci, nejprve bych chtěl poděkovat všem těm, kteří jste si našli víc jak chvíli času a vyplnili dotazník, jenž se zabýval naší farností. Vím, že to nebylo snadné a to i proto, že tam bylo uvedeno několik v podstatě nezodpověditelných otázek. Takže ještě jednou velký dík vám trpělivým.

Přemýšlel jsem, jakým způsobem vás seznámit s výsledky. Není totiž snadné sepsat odpovědi 45 farníků na 120 otázek a nějakým jednoduchým způsobem to přiblížit všem. Proto jsem se rozhodl uveřejňovat postupně výsledky a vždy doplnit nějaký komentář či vysvětlení. Věřím, že toto zveřejňování výsledků nebude jen pouhou informací, ale i impulzem a povzbuzením k zamýšlení se nad jednotlivými tématy. Nejprve snad tedy několik informací, které ozřejmí okolnosti, jenž s dotazníkem souvisejí.

Hlavním důvodem pro realizaci dotazníku byl můj záměr napsat absolventskou práci, za jejiž téma jsem si zvolil hlavně působení kněze, ale i laiků ve farnosti. Toto téma jsem si nevybral vůbec náhodou. Během několika posledních let jsem si totiž občas kladl otázku (a to vždy hlavně po změně kněze v naší farnosti) co je vlastně úkolem kněze a jak má ve farnosti působit. Při aktivitách s dětmi, jenž je s farností velmi úzce spojena, jsme totiž zakusili mnoho přístupů a postojů, jenž byly mnohdy až protikladné. A podobně tomu bylo i v jiných oblastech. A tak jsem získal výborný námět pro svoji práci.

Nyní tedy k samotnému dotazníku. V olešnické farnosti bylo v rozmezí 9. února až 9. března rozdáno cca 95 dotazníků, z nichž bylo vráceno 46 vyplněných. Z toho dva byly vyplněny naprosto identicky (tj. jeden byl "doslova a skoro do písmene" opsán), takže jeden z nich jsem vyřadil. Návratnost tedy byla 47%.

Podrobnější údaje o respondentech (tj. těch co odpověděli) jsou uvedeny v tabulce. Respondenti jsou uvedeni ve čtyřech věkových kategoriích a rozděleni podle pohlaví.

Podrobnější údaje o respondentech (tj. těch co odpověděli) jsou uvedeny v tabulce. Respondenti jsou uvedeni ve čtyřech věkových kategoriích a rozděleni podle pohlaví.
info o respondentech
věkženymužicelkem
15-25325
26-35617
36-50628
51-100151025
celkem301545

Průměrný věk respondenta je 46,1 let.

V samotném dotazníku byly použity hlavně dva druhy otázek - otázky otevřené a uzavřené. Otevřenou otázkou ja taková otázka, u niž nejsou uvedeny možnosti odpovědi. Takovou otázkou je např.: "Co si myslíte o pavoucích? (krátce popište)". U uzavřených otázek se pouze vybírá s nabízených odpovědí (např. a,b,c,d) a je tedy poměrně snadné zjistit, kolik lidí si myslelo kterou odpověď. U otázky otevřené může být oproti tomu až tolik odpovědí, kolik je respondentů - v našem případě tedy 45. Proto se při jejich vyhodnocování odpovědi sdružují do větších celků podle přibližné shodnosti toho, co vypovídají. Je proto pravděpodobné, že mnohé vaše konkrétní odpovědi na otevřené otázky nebudou uvedeny v přesném znění.
Vaše odpovědi budou v následujícím textu konfrontovány s postoji faráře, tj. P. Romana, který odpovídal na stejné, nebo podobné otázky jako vy.

Jožin Soukal

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ